เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การป้องกันการทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567
เปิดอ่าน 2109 ครั้ง
พิมพ์


 

ประกาศ / คำสั่ง

คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต      >> คลิกที่นี่ <<

คำสั่ง แต่งตังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันฯ เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ      >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570        >> คลิกที่นี่ <<

 


 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564    >> คลิกที่นี่ <<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564      >> คลิกที่นี่<<

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565      (ฉบับเต็ม)   ,  (ตาราง)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน     >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่ยาว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาสรอบ 3 เดือน)  >> คลิกที่นี่ <<

 


 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต      >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ความเสี่ยงการทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   >> คลิกที่นี่ <<

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว   >> คลิกที่นี่ <<

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)    >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัตร ภาพรวม อำเภอเมืองเชียงราย   >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบ 2565 (รอบ 12 เดือน)   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบ 2565 (รอบ 12 เดือน) ผ่านระบบ e-PlanNACC   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)   >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ผ่านระบบ e-PlanNACC   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการชี้มูลความผิด

หนังสือรับรอง การถูกไม่ถูกชี้มูลความผิดของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2565    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ / พนักงานจ้าง

รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ / พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565      >> คลิกที่นี่ <<

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565     >> คลิกที่นี่ <<

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566    >> คลิกที่นี่ <<

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565     >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564    >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการประเมินภาพรวมเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2564     >> คลิกที่นี่ <<

รายงานผลการจัดกิจกรรมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)      >> คลิกที่นี่ <<

 


 

 >> นโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลแม่ยาว งดให้ งดรับ ของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<

 

- ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2565  >> คลิกที่นี่ <<  

- รายงานผลการการดำเนินงานตามนโยบาย No gift Policy (ครั้งที่ 1)    >> คลิกที่นี่ <<

- รายงานผลการการดำเนินงานตามนโยบาย No gift Policy (ครั้งที่ 2)    >> คลิกที่นี่ <<  

 


 

 >> นโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลแม่ยาว งดให้ งดรับ ของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 <<

 

- ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566  >> คลิกที่นี่ <<  

- การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy    >> คลิกที่นี่ <<  

- รายงานผลการการดำเนินงานตามนโยบาย No gift Policy (ครั้งที่ 1)    >> คลิกที่นี่ <<  

- รายงานผลการการดำเนินงานตามนโยบาย No gift Policy (ครั้งที่ 2)    >> คลิกที่นี่ <<  

 


 

 >> นโยบาย No Gift Policy เทศบาลตำบลแม่ยาว งดให้ งดรับ ของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 <<

- ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2567  >> คลิกที่นี่ <<  
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
164 คน
เดือนนี้
6,939 คน
ปีนี้
37,273 คน
ทั้งหมด
220,066 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น