เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2566
เปิดอ่าน 4312 ครั้ง
พิมพ์

การบริหารงานบุคคล

 

 

คำสั่งรักษาราชการแทน

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อม

 

 


คำสั่งแบ่งงาน

- คำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดเทศบาล

- คำสังแบ่งงาน กองการศึกษา

- คำสั่งแบ่งงาน กองคลัง

- คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง

- คำสั่งแบ่งงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 


คำสั่งปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่ง เรื่อง ให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

- คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 


คำสั่งมอบหน้าที่

- คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล

 

 


แผนพัฒนาบุคคลากร 

- แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

- แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

 

 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

-  แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566

 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 / 2564)

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564)

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564) 

 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 2 / 2564)

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 / 2565)

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)

 

 

-  แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 - 2569 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569

 

 


มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

- ประเภทบริหารท้องถิ่น

- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- ประเภทวิชาการ

- ประเภททั่วไป

 

 


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกและสภาท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 


ประกาศ / หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

 

• การสรรหาและคัดเลือก

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

 

 

• การบรรจุและแต่งตั้ง

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่ง)

- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ 4) พ.ศ. 2564 

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

 

• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

 

 

• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559

- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

 

 

• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

- ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) และรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) 

- ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) และรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) 

 

• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ หมวด 7 วินัย หมวด 9 การร้องทุกข์)

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ขร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- ประกาศ ก.ท.จ.ขร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง โครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ.2) พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงาน พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) และ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2565) 

 

 


การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

- นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแม่ยาว

- ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยาวว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 

 


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  >> ประกาศ <<  ,   >> รายงานผล <<

 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
166 คน
เดือนนี้
6,941 คน
ปีนี้
37,275 คน
ทั้งหมด
220,066 คน
ออนไลน์
5 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น