เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 2782 ครั้ง
พิมพ์

การบริหารงานบุคคล

 

 

คำสั่งรักษาราชการแทน

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อม

 


คำสั่งแบ่งงาน

- คำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดเทศบาล

- คำสังแบ่งงาน กองการศึกษา

- คำสั่งแบ่งงาน กองคลัง

- คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง

- คำสั่งแบ่งงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


คำสั่งปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่ง เรื่อง ให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

- คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


คำสั่งมอบหน้าที่

- คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล

 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566

 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 / 2564)

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564)

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564) 

 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 2 / 2564)

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 / 2565)

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)

 

 


แผนพัฒนาบุคคลากร 

- แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 


มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

- ประเภทบริหารท้องถิ่น

- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- ประเภทวิชาการ

- ประเภททั่วไป

 


ประกาศ / หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

 

• การสรรหาและคัดเลือก

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

 

• การบรรจุและแต่งตั้ง

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่ง)

- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ 4) พ.ศ. 2564 

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

 

• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2559

- ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

 

• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

- ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) และรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) 

- ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) และรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) 

 

• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

- ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ หมวด 7 วินัย หมวด 9 การร้องทุกข์)

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ขร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- ประกาศ ก.ท.จ.ขร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง โครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ.2) พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงาน พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รอบประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) และ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2565) 

 


การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

- นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแม่ยาว

- ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยาวว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกและสภาท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
91 คน
เดือนนี้
91 คน
ปีนี้
14,275 คน
ทั้งหมด
130,553 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น