เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลเชิงสถิติผู้สูงอายุและผู้พิการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567
เปิดอ่าน 635 ครั้ง
พิมพ์

 

ข้อมูลเชิงสถิติผู้สูงอายุและผู้พิการ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้สูงอายุ

 

 

- สรุปข้อมูลเชิงสถิติ จำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

 อายุ 60-69 ปี

 อายุ 70-79 ปี

 อายุ 80-89 ปี

 อายุ 90 ปีขึ้นไป

 รวมทั้งสิ้น

 จำนวประชากร
แยกประเภท

 คน

 คน

 คน

 คน

คน

 ชาย

หญิง

1

บ้านห้วยขมใน

104

26

7

1

138

60

78

2

บ้านรวมมิตร

103

23

21

7

154

73

81

3

บ้านห้วยทรายขาว

83

29

8

-  

120

55

65

4

บ้านริมกก

102

26

15

6

149

72

77

5

บ้านป่าอ้อ

80

17

13

1

111

56

55

6

บ้านสันป่ายาง

82

36

11

1

130

52

78

7

บ้านกลางทุ่ง

95

33

10

3

141

70

71

8

บ้านทรายมูล

113

40

9

1

163

74

89

9

บ้านทุ่งหลวง

102

41

11

2

156

64

92

10

บ้านห้วยขมนอก

124

33

15

6

178

78

100

11

บ้านห้วยแม่ซ้าย

125

56

15

1

197

84

113

12

บ้านแคววัวดำ

42

15

7

1

65

31

34

13

บ้านพนาสวรรค์

155

53

5

1

214

102

112

14

บ้านศิริราษฎร์

103

40

13

0

156

79

77

15

บ้านออบเสือแหวน

50

16

5

0

71

35

36

16

บ้านท่าหลุก

58

20

5

1

84

39

45

17

บ้านดงเจริญ

75

29

7

0

111

47

64

18

บ้านโป่งผำพัฒนา

41

12

2

0

55

22

33

 

รวม

1,637

545

179

32

2,393

1,093

1,300

 

 

 

- สรุปข้อมูลเชิงสถิติ จำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ประจำปี 2566

x

หมู่ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

รวมทั้งสิ้น

ผู้สูงอายุ

(ชาย)

59

79

55

70

59

57

74

77

70

81

85

31

105

80

40

40

48

25

1,135

ผู้สูงอายุ

(หญิง)

84

84

69

80

66

76

75

94

98

107

114

35

117

90

39

49

63

38

1,378

รวม

143

163

124

150

125

133

149

171

168

188

199

66

222

170

79

89

111

63

2,513

 

 

- สรุปข้อมูลเชิงสถิติ จำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

อายุ 60 - 69 ปี อายุ 70 - 79 ปี อายุ 80 - 89 ปี อายุ 90 ปีขึ้นไป รวม (แยกเป็นหมู่บ้าน)
จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)

1

บ้านห้วยขมใน

103 40 8 4 155

2

บ้านรวมมิตร

106 38 21 9 174

3

บ้านห้วยทรายขาว

87 29 14 - 130

4

บ้านริมกก

108 37 15 8 168

5

บ้านป่าอ้อ

92 31 11 4 138

6

บ้านสันป่ายาง

81 38 16 4 139

7

บ้านกลางทุ่ง

101 35 17 2 155

8

บ้านทรายมูล

111 56 7 3 177

9

บ้านทุ่งหลวง

109 51 16 3 179

10

บ้านห้วยขมนอก

126 36 20 5 187

11

บ้านห้วยแม่ซ้าย

74 50 16 - 140

12

บ้านแคววัวดำ

35 24 7 - 66

13

บ้านพนาสวรรค์

110 54 8 1 173

14

บ้านศิริราษฎร์

107 57 14 - 178

15

บ้านออบเสือแหวน

57 24 6 - 87

16

บ้านท่าหลุก

53 33 2 1 89

17

บ้านดงเจริญ

74 37 10 - 121

18

บ้านโป่งผำพัฒนา

44 19 2 - 65

19

บ้านห้วยน้ำตก 46 13 6 1 66

20

บ้านผาสุข (อาดี่) 52 17 3 - 72
  รวมทั้งสิ้น 1,676 719 219 45 2,659

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ คนพิการ

 

 

- สรุปข้อมูลเชิงสถิติ จำนวนคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประจำปี 2565

x

หมู่ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

รวมทั้งสิ้น

คนพิการ

(ชาย)

13

15

12

19

19

9

22

14

12

21

46

5

38

19

8

6

12

10

304

คนพิการ

(หญิง)

13

17

6

10

15

17

11

9

8

17

36

5

29

10

9

7

13

9

240

รวม

30

32

18

29

34

26

33

23

20

38

82

10

67

29

17

13

25

19

544

 

- ประเภทความพิการ

 

ประเภทความพิการ  จำนวน (ราย)

พิการทางการเห็น (1)

17

พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (2)

230

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (3)

187

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (4)

38

พิการทางสติปัญญา (5)

61

พิการทางการเรียนรู้ (6)

2

พิการทางออทิสติก (7)

4

พิการซ้ำซ้อน มากกว่า 2 ประเภท

5

รวม

544

 

 

 


 

- สรุปข้อมูลเชิงสถิติ จำนวนคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ประจำปี 2566

x

หมู่ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

รวมทั้งสิ้น

คนพิการ

(ชาย)

20 18 15 18 20 9 21 14 16 22 47 5 40 20 9 7 13 11 325

คนพิการ

(หญิง)

14 15 6 11 14 16 10 8 9 18 38 5 29 11 10 7 12 9 242

รวม

34 33 21 29 34 25 31 22 25 40 85 10 69 31 19 14 25 20 567

 

- ประเภทความพิการ

 

ประเภทความพิการ  จำนวน (ราย)

พิการทางการเห็น (1)

17

พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (2)

237

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (3)

195

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (4)

39

พิการทางสติปัญญา (5)

64

พิการทางการเรียนรู้ (6)

4

พิการทางออทิสติก (7)

4

พิการซ้ำซ้อน มากกว่า 2 ประเภท

7

รวม

567

 

 


 

- สรุปข้อมูลเชิงสถิติ จำนวนคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  >> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

อายุ 0 - 18 ปีบริบูรณ์ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รวม (แยกเป็นหมู่บ้าน)
จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)

1

บ้านห้วยขมใน

4 33 37

2

บ้านรวมมิตร

4 33 37

3

บ้านห้วยทรายขาว

0 21 21

4

บ้านริมกก

2 26 28

5

บ้านป่าอ้อ

2 31 33

6

บ้านสันป่ายาง

2 24 26

7

บ้านกลางทุ่ง

1 27 28

8

บ้านทรายมูล

1 18 19

9

บ้านทุ่งหลวง

2 22 24

10

บ้านห้วยขมนอก

5 36 41

11

บ้านห้วยแม่ซ้าย

3 56 59

12

บ้านแคววัวดำ

2 7 9

13

บ้านพนาสวรรค์

7 44 51

14

บ้านศิริราษฎร์

1 24 25

15

บ้านออบเสือแหวน

1 17 18

16

บ้านท่าหลุก

0 13 13

17

บ้านดงเจริญ

1 25 26

18

บ้านโป่งผำพัฒนา

4 15 19

19

บ้านห้วยน้ำตก 4 22 26

20

บ้านผาสุข (อาดี่) 6 14 20
  รวมทั้งสิ้น 52 508 560

 

 

- ประเภทความพิการ

 

ประเภทความพิการ  จำนวน (ราย)

พิการทางการเห็น 

16

พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

237

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

191

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

36

พิการทางสติปัญญา

64

พิการทางการเรียนรู้

4

พิการทางออทิสติก

5

พิการซ้ำซ้อนมากกว่า 2 ประเภท

7

รวม

560

 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
144 คน
เดือนนี้
6,194 คน
ปีนี้
44,982 คน
ทั้งหมด
227,795 คน
ออนไลน์
3 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น