เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

เขตการปกครอง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
เปิดอ่าน 4486 ครั้ง
พิมพ์

 

เขตการปกครอง

โดยตำบลแม่ยาวมีการแบ่งเขตการปกครองตามเขตการเลือกตั้ง ดังนี้

 

เขตที่ 1 ได้แก่

หมู่ที่ 1    บ้านห้วยขมใน หมู่ที่ 9    บ้านทุ่งหลวง    หมู่ที่ 16  บ้านท่าหลุก
หมู่ที่ 5    บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 10  บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 17  บ้านดงเจริญ
หมู่ที่ 6    บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 11  บ้านห้วยแม่ซ้าย    
หมู่ที่ 8    บ้านทรายมูล   หมู่ที่ 14  บ้านศิริราษฎร์  

                

เขตที่ 2 ได้แก่

หมู่ที่ 2    บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 7    บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 15  บ้านออบเสือแหวน
หมู่ที่ 3    บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 12  บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 18  บ้านโป่งผำพัฒนา
หมู่ที่ 4    บ้านริมกก  หมู่ที่ 13  บ้านพนาสวรรค์  

 

 


เทศบาลตำบลแม่ยาว มีเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้านหลัก 38 บ้านบริวาร ดังนี้

 

หมู่บ้าน  บ้านบริวาร
       หมู่ที่ 1  บ้านห้วยขมใน     บ้านลีผ่า
       หมู่ที่ 2  บ้านรวมมิตร     บ้านดอยบ่อ 2
       หมู่ที่ 3  บ้านห้วยทรายขาว     บ้านเขื่อนแก้ว, บ้านห้วยน้ำริน, บ้านสามแยกบงแดง, บ้านห้วยส่างกรณ์
       หมู่ที่ 4  บ้านริมกก     
       หมู่ที่ 5  บ้านป่าอ้อ     บ้านเกาะ, บ้านป่าอ้อใหม่
       หมู่ที่ 6  บ้านสันป่ายาง     บ้านดอยยาว
       หมู่ที่ 7  บ้านกลางทุ่ง     บ้านสุขใจ
       หมู่ที่ 8  บ้านทรายมูล  
       หมู่ที่ 9  บ้านทุ่งหลวง  
       หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก     บ้านสุขเกษม, บ้านห้วยชมภู, บ้านหนองผักหนาม,
    บ้านสองแควพัฒนา, บ้านขุนน้ำแม่ยาว
       หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย     บ้านอาจ่า, บ้านอาผ่า, บ้านจะแล, บ้านยะฟู, บ้านปูเขาะ, บ้านอาดุ
       หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ     บ้านผามูบ
       หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์     บ้านห้วยหลุหลวง, บ้านอาดี่, บ้านลอบือ, บ้านป่าแล, บ้านหมอผี,
    บ้านอาเกอะ 1, บ้านจะสอป่า, บ้านห้วยสักกอง, บ้านอาเกอะ 2,
    บ้านใหม่พัฒนา
       หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์  
       หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน     บ้านสามเส้า
       หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก  
       หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ     บ้านสันเจริญ, บ้านห้วยปูเจริญ
       หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา     บ้านจะต๋อเบอ, บ้านจะทอ, บ้านจะฟูจะก่า

                       

 


อาณาเขตติดต่อ


ทิศเหนือ

ติดต่อกับตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้

ติดต่อกับตำบลดอยฮาง และ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตำบลบ้านดู่ และ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก

ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ ติดต่อกับตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 


การเดินทางโดยทางบก เดินทางได้ 4 เส้นทาง คือ


           1. เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ทรายมูล-ห้วยขม เข้าสู่ตำบลแม่ยาว

           2. เส้นทางที่ 2 เส้นทางบ้านน้ำลัด-ห้วยขม โดยเดินทางจากตัวเมืองผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวงและผ่านบ้านน้ำลัด สู่ตำบลแม่ยาว

           3. เส้นทางที่ 3 จากตัวเมืองผ่านแยกเด่นห้าและไร่แม่ฟ้าหลวง ผ่านเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ข้ามสะพานเม็งราย เข้าสู่ตำบลแม่ยาว

           4. เส้นทางที่ เส้นทางบ้านน้ำลัด–ป่าอ้อ ผ่านถ้ำตุ๊ปู่ เข้าถึงตำบลแม่ยาว

 


การเดินทางทางน้ำ

 

             โดยทางเรือหางยาว โดยสามารถขึ้นเรือที่สะพานแม่น้ำกก มีเรือหางยาวให้บริการ ทั้งแบบเหมาและตามคิว ล่องมาทางแม่น้ำกก

 


ลักษณะของแหล่งน้ำ

             ตำบลแม่ยาว มีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำห้วย ลำน้ำ บึง หนอง สระ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น บ่อเก็บน้ำ ระบบประปา แม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญต่อประชาชนตำบลแม่ยาว ได้แก่ แม่น้ำกก ซึ่งไหลผ่านตั้งแต่ หมู่ที่ 13,   หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 15, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 และแม่น้ำแม่ยาว ไหลผ่านตั้งแต่ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 7

 

ฝายแม้ว  จำนวน  12  แห่ง  ได้แก่

1. ฝายห้วยประปาภูเขา 4. ฝายลำห้วยโป่งเต่า 7.ฝายลำห้วยป่าเมี้ยง 10. ฝายลำน้ำแม่ยาว
2. ฝายลำน้ำห้วยขม 5. ฝายลำเหมืองร่องช้าง 8. ฝายลำเหมืองร่องช้าง 11. ฝายหนองทองใบ
3. ฝายลำห้วยมะกอก 6. ฝายลำห้วยต้นผึ้ง 9. ฝายห้วยทุ่งยาว 12. ฝายลำห้วยป่าพลู

 

ประปา  จำนวน  15  แห่ง  ได้แก่

1. ประปาผิวดินห้วยขม 6. ประปาหมู่บ้านป่าอ้อ 11. ประปาหมู่บ้านห้วยขมนอก
2. ประปาหมู่บ้านห้วยขมใน 7. ประปาหมู่บ้านเกาะ 12. ประปาหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย
3. ประปาผิวดินปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร 8. ประปาโรงเรียนแม่ยาววิทยา 13. ประปาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
4. ประปาผิวดินบ้านห้วยทรายขาว 9. ประปาหมู่บ้านกลางทุ่ง 14. ประปาผิวดินบ้านท่าหลุก
5. ประปาผิวดินบ้านริมกก 10. ประปาหมู่บ้านวัดทุ่งหลวง 15. ประปาหลังโรงเรียนแม่ยาววิทยา

 

ลักษณะของป่าไม้

ประเภทพื้นที่ ขนาดพืนที่ (ตร.กม.) ขนาดพื้นที่ (ไร่)
1. เขตป่าสงวนแห่งชาติ 246.55 154,090.64
2. เขตพัฒนาการเกษตร 25.00 15,626.32
3. เขตพัฒนาอุตสาหกรรม 0.70 439.17
4. เขตชุมชนเมือง 1.45 903.02

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
224 คน
เดือนนี้
3748 คน
ปีนี้
70052 คน
ทั้งหมด
74024 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น