เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

เขตการปกครอง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566
เปิดอ่าน 8686 ครั้ง
พิมพ์

 

เขตการปกครอง

ตำบลแม่ยาวมีการแบ่งเขตการปกครองตามเขตการเลือกตั้ง ทั้งหมด 20 หมู่บ้านหลัก 40 บ้านบริวาร  ดังนี้

 

 

เขตที่ 1 ได้แก่

 

หมู่บ้าน  บ้านบริวาร
       หมู่ที่ 1  บ้านห้วยขมใน     บ้านลีผ่า
       หมู่ที่ 5  บ้านป่าอ้อ     บ้านเกาะ , บ้านป่าอ้อใหม่
       หมู่ที่ 6  บ้านสันป่ายาง     บ้านดอยยาว
       หมู่ที่ 8  บ้านทรายมูล  
       หมู่ที่ 9  บ้านทุ่งหลวง  
       หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก     บ้านสุขเกษม , บ้านห้วยชมภู , บ้านหนองผักหนาม , บ้านสองแควพัฒนา , บ้านขุนน้ำแม่ยาว
       หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย     บ้านอาจ่า , บ้านอาผ่า , บ้านอาดุ
       หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์  
       หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก  
       หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ     บ้านสันเจริญ , บ้านห้วยปูเจริญ , บ้านใหม่เจริญ
       หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก     บ้านจะแล , บ้านยะฟู , บ้านปูเขาะ

                       

 

เขตที่ 2 ได้แก่

 

หมู่บ้าน  บ้านบริวาร
       หมู่ที่ 2  บ้านรวมมิตร     บ้านดอยบ่อ 1 , บ้านดอยบ่อ 2
       หมู่ที่ 3  บ้านห้วยทรายขาว     บ้านเขื่อนแก้ว , บ้านห้วยน้ำริน , บ้านสามแยกบงแดง , บ้านห้วยส่างกรณ์
       หมู่ที่ 4  บ้านริมกก     
       หมู่ที่ 7  บ้านกลางทุ่ง     บ้านสุขใจ
       หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ     บ้านผามูบ
       หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์

     บ้านห้วยหลุหลวง , บ้านลอบือ , บ้านจะสอป่า , บ้านห้วยสักกอง , บ้านใหม่พัฒนา

       หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน     บ้านสามเส้า
       หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา     บ้านจะต๋อเบอ , บ้านจะทอ , บ้านจะฟูจะก่า
       หมู่ที่ 20 บ้านผาสุข     บ้านป่าแล , บ้านหมอผี , บ้านอาเกอะ 1 , บ้าน อาเกอะ 2 , บ้านอาดี่

                      


อาณาเขตติดต่อ


ทิศเหนือ

ติดต่อกับตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอย ตองแป บริเวณพิกัด NC 651222 สิ้นสุดที่สันดอยเสาธง บริเวณพิกัด NC 830178 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตำบลบ้านดู่ และ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยเสาธงบริเวณพิกัด NC 830178 สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง แม่น้ำป่าตอง และแม่น้ำกก บริเวณพิกัด NC 837024 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 17 กิโลเมตร

ทิศใต้

ติดต่อกับตำบลดอยฮาง และ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำป่าตองและแม่น้ำกก บริเวณพิกัด NC 837024 สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างห้วยกกน้อยและแม่น้ำกก บริเวณพิกัด NC 605137 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ ติดต่อกับตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างห้วยกกน้อยและแม่น้ำกกบริเวณพิกัด NC 605137 สิ้นสุดที่สันดอยตองแป บริเวณพิกัด NC 651222 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 15 กิโลเมตร

 


การเดินทางโดยทางบก เดินทางได้ 4 เส้นทาง คือ


           1. เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ทรายมูล-ห้วยขม เข้าสู่ตำบลแม่ยาว

           2. เส้นทางที่ 2 เส้นทางบ้านน้ำลัด-ห้วยขม โดยเดินทางจากตัวเมืองผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวงและผ่านบ้านน้ำลัด สู่ตำบลแม่ยาว

           3. เส้นทางที่ 3 จากตัวเมืองผ่านแยกเด่นห้าและไร่แม่ฟ้าหลวง ผ่านเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ข้ามสะพานเม็งราย เข้าสู่ตำบลแม่ยาว

           4. เส้นทางที่ 4 เส้นทางบ้านน้ำลัด–ป่าอ้อ ผ่านถ้ำตุ๊ปู่ เข้าถึงตำบลแม่ยาว

 

- ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง      จำนวน   1   สาย

- ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล      จำนวน   288   สาย    แยกเป็น

1) ถนนลูกรัง    99    สาย

2) ถนนลาดยาง    4    สาย

3) ถนนคอนกรีต    185    สาย

 


การเดินทางน้ำ

 

          โดยทางเรือหางยาว โดยสามารถขึ้นเรือที่สะพานแม่น้ำกก มีเรือหางยาวให้บริการ ทั้งแบบเหมาลำและตามคิว มาทางแม่น้ำกก

 

 


การไฟฟ้า

 

          - ไฟฟ้า     

มีใช้     จำนวน   8,212   ครัวเรือน

ไม่มีไฟฟ้าใช้     จำนวน   150   ครัวเรือน

- มีแผงโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)      จำนวน   315   ครัวเรือน

- มีไฟฟ้าพลังงานน้ำ     จำนวน   65   ครัวเรือน

 


แหล่งน้ำ

             ตำบลแม่ยาว มีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำห้วย ลำน้ำ บึง หนอง สระ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เช่น บ่อเก็บน้ำ ระบบประปา แม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญต่อประชาชนตำบลแม่ยาว ได้แก่ แม่น้ำกก ซึ่งไหลผ่านตั้งแต่ หมู่ที่ 13,   หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 15, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 และแม่น้ำแม่ยาว ไหลผ่านตั้งแต่ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 7

 

ประปา  จำนวน  15  แห่ง  ได้แก่

1. ประปาผิวดินห้วยขม 6. ประปาหมู่บ้านป่าอ้อ 11. ประปาหมู่บ้านห้วยขมนอก
2. ประปาหมู่บ้านห้วยขมใน 7. ประปาหมู่บ้านเกาะ 12. ประปาหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย
3. ประปาผิวดินปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร 8. ประปาโรงเรียนแม่ยาววิทยา 13. ประปาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
4. ประปาผิวดินบ้านห้วยทรายขาว 9. ประปาหมู่บ้านกลางทุ่ง 14. ประปาผิวดินบ้านท่าหลุก
5. ประปาผิวดินบ้านริมกก 10. ประปาหมู่บ้านวัดทุ่งหลวง 15. ประปาหลังโรงเรียนแม่ยาววิทยา

 

ลำห้วย / ลำน้ำ  จำนวน  16  แห่ง  ได้แก่

1. ลำน้ำแม่กก 5. ลำน้ำเหมือง 9. ห้วยบงแดง 13. ห้วยร่องข้าง
2. ลำน้ำแม่ยาว 6. ลำน้ำห้วยสักกอง 10. ห้วยโล๊ะ 14. ห้วยออบเสือแหวน
3. ลำห้วยทรายขาว 7. ลำห้วยหลุ 11. ห้วยริมกก 15. ลำห้วยแม่ซ้าย
4. ลำน้ำห้วยแม่ซ้าย 8. ลำห้วยแคววัวดำ 12. ห้วยหมากเกลี้ยง 16. น้ำเหมืองป่ายาง

 

บึง / หนอง / สระน้ำ และ อื่น ๆ  จำนวน  11  แห่ง  ได้แก่

1. บ่อสาธารณะบ้านห้วยขม 4. หนองผาเลือด 7. หนองร่องกอบง 10. สระบ้านท่าหลุก
2. หนองปลาหนองป่าอั๋น 5. อ่างดอยมอนฮัก 8. สระกกหลง 11. บ่อเลี้ยงปลาห้วย ทรายขาว
3. หนองน้ำทองดี 6. หนองป่ากล้วยหลวง 9. บ่อโรงเรียนห้วยขมใน  

 

ฝายคอนกรีต  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่

1. ฝายห้วยทรายขาว 4. ฝายห้วยร่องช้าง 10. ฝายแม่ยาว
2. ฝายน้ำโล๊ะ 5. ฝายน้ำแม่ยาว 11. ฝายทุ่งตาควาย

 

ฝายแม้ว  จำนวน  12  แห่ง  ได้แก่

1. ฝายห้วยประปาภูเขา 4. ฝายลำห้วยโป่งเต่า 7.ฝายลำห้วยป่าเมี้ยง 10. ฝายลำน้ำแม่ยาว
2. ฝายลำน้ำห้วยขม 5. ฝายลำเหมืองร่องช้าง 8. ฝายลำเหมืองร่องช้าง 11. ฝายหนองทองใบ
3. ฝายลำห้วยมะกอก 6. ฝายลำห้วยต้นผึ้ง 9. ฝายห้วยทุ่งยาว 12. ฝายลำห้วยป่าพลู

 

ป่าไม้

ประเภทพื้นที่ ขนาดพืนที่ (ตร.กม.) ขนาดพื้นที่ (ไร่)
1. เขตป่าสงวนแห่งชาติ 246.55 154,090.64
2. เขตพัฒนาการเกษตร 25.00 15,626.32
3. เขตพัฒนาอุตสาหกรรม 0.70 439.17
4. เขตชุมชนเมือง 1.45 903.02

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
334 คน
เดือนนี้
3,474 คน
ปีนี้
25,302 คน
ทั้งหมด
207,925 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น