เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

เทศบัญญัติ / แผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 5921 ครั้ง
พิมพ์

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2554   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2556   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ตลาด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พ.ศ. 2563    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปีงบประมาณ 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปีงบประมาณ 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปีงบประมาณ 2566  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2563) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2564) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 2 (ประจำปี 2564) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2565)  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู<<

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570  >> คลิกเพื่อดู << 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  >> คลิเพื่อดู<< 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2565

โอนครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 6  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 7  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 8  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 9  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 10  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 11  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 12  >> คลิกเพื่อดู << 

โอนครั้งที่ 13  >> คลิกเพื่อดู <<                        โอนครั้งที่ 14  >> คลิกเพื่อดู << 

โอนครั้งที่ 15  >> คลิกเพื่อดู <<                        โอนครั้งที่ 16  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 17  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 18  >> คลิกเพื่อดู << 

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2566

โอนครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู << 

โอนครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 6  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 7  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 8  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 9  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 10  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2565

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  >> คลิกพื่อดู <<

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2566

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 3 และ 4  ประจำปี พ.ศ. 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (6 เดือนหลัง)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (6 เดือนหลัง) >> คลิกเพื่อดู <<

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือนแรก) >> คลิกเพื่อดู <<

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 3 และ 4  ประจำปี พ.ศ. 2565   >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565 (6 เดือนหลัง)   >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565 (6 เดือนหลัง)    >> คลิกเพื่อดู <<

 

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
7 คน
เดือนนี้
101 คน
ปีนี้
14,285 คน
ทั้งหมด
130,647 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น