เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

เทศบัญญัติ / แผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567
เปิดอ่าน 10150 ครั้ง
พิมพ์

>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<>> คลิกเพื่อดู <<เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2554   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2556   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ตลาด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พ.ศ. 2563    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2563)  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2564) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2564) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2565)  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู<<

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570  >> คลิกเพื่อดู << 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 4   >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2566)   >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2567)    >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 2    >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 3    >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 4 >> คลิกเพื่อดู << 


 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 >> คลิกเพื่อดู <<

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  >> คลิเพื่อดู<< 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 >> คลิกเพื่อดู <<  

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   >> คลิเพื่อดู<< 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   >> คลิกเพื่อดู << 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  แก้ไขครั้งที่่ 1   >> คลิเพื่อดู<<

                     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<


 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2565

โอนครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 6  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 7  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 8  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 9  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 10  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 11  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 12  >> คลิกเพื่อดู << 

โอนครั้งที่ 13  >> คลิกเพื่อดู <<                        โอนครั้งที่ 14  >> คลิกเพื่อดู << 

โอนครั้งที่ 15  >> คลิกเพื่อดู <<                        โอนครั้งที่ 16  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 17  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 18  >> คลิกเพื่อดู << 

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2566

โอนครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู << 

โอนครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู << 

โอนครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 6  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 7  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 8  >> คลิกเพื่อดู <<  

โอนครั้งที่ 9  >> คลิกเพื่อดู <<                         โอนครั้งที่ 10  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 11  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 12  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 13  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 14  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 15  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 16  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 17  >> คลิกเพื่อดู <<                       โอนครั้งที่ 18  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 19  >> คลิกเพื่อดู <<                        โอนครั้งที่ 20  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 21  >> คลิกเพื่อดู <<                        โอนครั้งที่ 22  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 23  >> คลิกเพื่อดู <<                        โอนครั้งที่ 24  >> คลิกเพื่อดู <<

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2567

โอนครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<                

โอนครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 5 >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 6 >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 7 >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 8  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่  >> ลิกเพื่อดู <<


 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2565

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<                     เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<                     เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<                     เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  >> คลิกพื่อดู <<

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2566

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<                   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<                   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<                   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<                   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<                   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10  >> คลิกเพื่อดู <<

                   

-  ประจำปีงบประมาณ 2567

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 >> คลิกเพื่อดู <<


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 3 และ 4  ประจำปี พ.ศ. 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (6 เดือนหลัง)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (6 เดือนหลัง) >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือนแรก)    >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือนแรก)    >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565    >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565 (6 เดือนหลัง)    >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565 (6 เดือนหลัง)    >> คลิกเพื่อดู <<

 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

                     

      สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (6 เดือนแรก)    >> คลิกเพื่อดู <<

      สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (6 เดือนแรก)    >> คลิกเพื่อดู <<

                   

      สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   >> คลิกเพื่อดู <<

      รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566 (6 เดือนหลัง)     >> คลิกเพื่อดู <<

      รายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566 (6 เดือนหลัง)   >> คลิกเพื่อดู <<

 


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

 

      สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 >> คลิกเพื่อดู <<

      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (6 เดือนแรก) >> คลิกเพื่อดู <<

      สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (6 เดือนแรก) >>คลิกเพื่อดู<<

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
31 คน
เดือนนี้
3,505 คน
ปีนี้
25,333 คน
ทั้งหมด
208,259 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น