เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

กฎหมายที่จำเป็น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 1355 ครั้ง
พิมพ์

กฎหมายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเทศบาล

 

 

พ.ร.บ / พ.ร.ก

- พระราชบัญญัติ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   >> คลิกที่นี่ << 

- พระราชบัญญัติ การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542   >> คลิกที่นี่ <<

- พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562  >> คลิกที่นี่ <<

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    >> คลิกที่นี่ <<

- พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  >> คลิกที่นี่ <<

- พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ระเบียบและกฎกระทรวง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559    >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  >> คลิกที่นี่ <<

 


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2554   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2556   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ตลาด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563   >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พ.ศ. 2563    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566    >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

 


 

ประกาศ

- เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ยาว  >> คลิกที่นี่ <<

 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
10 คน
เดือนนี้
104 คน
ปีนี้
14,288 คน
ทั้งหมด
130,647 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น