เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
เปิดอ่าน 2193 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562    >> คลิกเพื่อดู <<

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2563     >> คลิกเพื่อดู <<

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564     >> คลิกเพื่อดู <<

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2565     >> คลิกเพื่อดู <<

 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2566     >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ทั่วไป เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567

หมายเหตุ

ตุลาคม

0 0 1 0 0  

พฤศจิกายน

0 0 0 0 0  

ธันวาคม

0 0 0 0 0  

มกราคม

0 0 0 0 0  

กุมภาพันธ์

0 0 0 0 3  

มีนาคม

0 1 0 0 1  

เมษายน

1 0 1 0    

พฤษภาคม

0 0 2 0    

มิถุนายน

0 0 0 0    

กรกฎาคม

0 0 0 0    

สิงหาคม

0 0 0 0    

กันยายน

0 2 0 0    

รวม

0

3

 4

 0

 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์ (บ้านลอบือ)  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  3  เรื่อง )

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  4  เรื่อง )

- ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- รายงานผล ข้อมูลเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- รายงานผล ข้อมูลเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ วันที่ 25 เมษายน 2565 >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- รายงานผล ข้อมูลเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- รายงานผล ข้อมูลเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  0  เรื่อง

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน

สรุปข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567

หมายเหตุ

ตุลาคม

0 0 0 0 0  

พฤศจิกายน

0 0 0 0 0  

ธันวาคม

0 0 0 0 0  

มกราคม

0 0 0 0 0  

กุมภาพันธ์

0 0 0 0 0  

มีนาคม

0 0 0 0 0  

เมษายน

0 0 0 0    

พฤษภาคม

0 0 0 0    

มิถุนายน

0 0 0 0    

กรกฎาคม

0 0 0 0    

สิงหาคม

0 0 0 0    

กันยายน

0 0 0 0    

รวม

0

0

 0

 0

 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต )

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ) >> คลิกเพื่อดู รายงานผล ราย 6 เดือน  <<

6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2566) 

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  0  เรื่อง

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567

หมายเหตุ

ตุลาคม

1 4 1 0    

พฤศจิกายน

0 0 1 2    

ธันวาคม

1 0 1 0    

มกราคม

2 0 1 0    

กุมภาพันธ์

3 3 0 1    

มีนาคม

0 0 0 0    

เมษายน

0 0 1 0    

พฤษภาคม

0 1 0 1    

มิถุนายน

1 2 1 0    

กรกฎาคม

3 1 1 0    

สิงหาคม

4 0 1 0    

กันยายน

1 1 0 1    

รวม

16

12 8 5    

หมายเหตุ  เครื่องหมาย 0 หมายถึง ไม่มีผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- สรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- สรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

 

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้บริการศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

สรุปผล  

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- สรุปผลการให้บริการ ศูนย์บริการร่วม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- สถิติการให้บริการ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- สถิติการให้บริการ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / เด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

 

 


 

 

          ข้อมูลเชิงสถิติ การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (จำนวนการออกเหตุช่วยเหลือประชาชน)

 

เดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567

หมายเหตุ

ตุลาคม

37 41 31 41 51  

พฤศจิกายน

44 28 26 71 48  

ธันวาคม

28 39 32 59 50  

มกราคม

35 34 18 69 56  

กุมภาพันธ์

23 34 21 35 49  

มีนาคม

27 40 39 39    

เมษายน

30 31 37 44    

พฤษภาคม

33 37 53 57    

มิถุนายน

34 33 56 39    

กรกฎาคม

36 21 41 46    

สิงหาคม

25 28 68 48    

กันยายน

40 37 56 49    

รวม

392

403

 478

 597

 254*

*ข้อมูลถึงกุมภาพันธ์ 2567

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- รายงานผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- รายงานผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

- รายงานผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2565 >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
12 คน
เดือนนี้
3,486 คน
ปีนี้
25,314 คน
ทั้งหมด
208,259 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น