เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th
กองช่าง

คู่มือประชาชน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 962 ครั้ง
พิมพ์

การแจ้งขุดดิน ถมดิน

 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2. ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 โทรสาร 053-737331 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข    (ถ้ามี)    ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

การขุดดิน ผู้ใดประสงค์ทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นที่เกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องแจ้งและยื่นเอกสารต่อเทศบาลตำบลแม่ยาว

การถมดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงขอบเนินดินเกินเกณฑ์ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่ดินข้างเคียงและมีพื้นที่ของดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ต้องแจ้งและยื่นเอกสารการแจ้งขุดดินต่อเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

 

4.1 ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ใช้เวลา 1 วัน
4.2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ สถานที่ ใช้เวลา 6 วัน
4.3 ออกใบรับแจ้ง ใช้เวลา 6 วัน
4.4 ชำระค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 1 วัน
  รวม 14 วัน

 

5. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 

5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 1 ฉบับ
5.3 ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1) 1 ฉบับ
5.4 สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3 /ส.ค.1 1 ฉบับ
5.5 หนังสือยินยอมให้ขุดดิน ถมดิน(กรณีทีดินบุคคลอื่น) 1 ฉบับ
5.6 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ทำรายการคำนวณ/ออกแบบ 1 ฉบับ
5.7 หนังสือยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ ขถด.7) 1 ฉบับ
5.8 แบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบ 1 ฉบับ
5.9 รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง 1 ชุด
5.10 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้มีอำนาจลงนามแทน (กรณีนิติบุคคล) 1 ชุด
5.11 หนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด

 

6. ค่าธรรมเนียม    ใบรับแจ้งขุดดิน หรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท

 

 


 

 

การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้ายอาคาร

 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2. ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 โทรสาร 053-737331 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข    (ถ้ามี)    ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น(นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว) โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

 

4.1 ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร ใช้เวลา 1 วัน
4.2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร ประกอบการขออนุญาต ใช้เวลา 14 วัน
4.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานที่ก่อสร้าง ใช้เวลา 4 วัน
4.4 ตรวจพิจารณาอนุญาต ใช้เวลา 10 วัน
4.5 ออกใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 1 วัน
  รวมใช้เวลา 30 วันทำการ

 

5. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 

** กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป **  
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
   
** กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไปที่เกิน 2 ชั้น หรือมีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร **  
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกหน้า  จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและควบคุม  จำนวน 1 ชุด
ต้องจัดให้มีวิศวกรหรือสถาปนิก ออกแบบและควบคุมงาน คุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรกำหนด  
   
** กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น ต้องแนบเอกสารเพิ่มดังต่อไปนี้ **  
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
   
** กรณีที่เป็นอาคารโรงงาน หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้งาน ต้องแนบเอกสารดังต่อ
ไปนี้ **
 
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด จำนวน 5 ชุด
2. รายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด
3. สำเนารายการคำนวณ  จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือแสดงถึงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร กรณีตัวแทนเจ้าของอาคาร
เป็นผู้ขออนุญาต
จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่ / นส.3 เลขที่ / ส.ค.1 จำนวน 1 ชุด
9. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน 1 ชุด
10. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ชุด
   
** กรณีตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร โดยวิธีทำ�ผนังร่วมกับบุคคลอื่น มีเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้**
 
1. หนังสือตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร โดยมีวิธีทำผนังรวมกัน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ฉบับ
   

 

6. ค่าธรรมเนียม

 

** อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ **  
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ 20 บาท ฉบับละ 20 บาท
4. ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 100 บาท
5. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
   
** ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  **  
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ตร.ม. ละ 0.50 บาท
2. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น  ตร.ม. ละ 2.00 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร  ตร.ม. ละ 2.00 บาท
4. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร  ตร.ม. ละ 4.00 บาท
5. อาคารประเภทต้องมีพื้นที่รับน้ำหนักตั้งแต่ 500 ก.ก./ตร.ม.  ตร.ม. ละ 4.00 บาท
6. ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้าย  ตร.ม. ละ 4.00 บาท
7. เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง คิดตามความยาว  เมตรละ 1.00 บาท

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
173 คน
เดือนนี้
6,948 คน
ปีนี้
37,282 คน
ทั้งหมด
220,066 คน
ออนไลน์
5 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น