เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th
กองช่าง

คู่มือประชาชน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 792 ครั้ง
พิมพ์

การแจ้งขุดดิน ถมดิน

 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2. ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 โทรสาร 053-737331 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข    (ถ้ามี)    ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

การขุดดิน ผู้ใดประสงค์ทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นที่เกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องแจ้งและยื่นเอกสารต่อเทศบาลตำบลแม่ยาว

การถมดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงขอบเนินดินเกินเกณฑ์ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่ดินข้างเคียงและมีพื้นที่ของดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ต้องแจ้งและยื่นเอกสารการแจ้งขุดดินต่อเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

 

4.1 ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ใช้เวลา 1 วัน
4.2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ สถานที่ ใช้เวลา 6 วัน
4.3 ออกใบรับแจ้ง ใช้เวลา 6 วัน
4.4 ชำระค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 1 วัน
  รวม 14 วัน

 

5. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 

5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 1 ฉบับ
5.3 ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1) 1 ฉบับ
5.4 สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3 /ส.ค.1 1 ฉบับ
5.5 หนังสือยินยอมให้ขุดดิน ถมดิน(กรณีทีดินบุคคลอื่น) 1 ฉบับ
5.6 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ทำรายการคำนวณ/ออกแบบ 1 ฉบับ
5.7 หนังสือยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ ขถด.7) 1 ฉบับ
5.8 แบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบ 1 ฉบับ
5.9 รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง 1 ชุด
5.10 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้มีอำนาจลงนามแทน (กรณีนิติบุคคล) 1 ชุด
5.11 หนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด

 

6. ค่าธรรมเนียม    ใบรับแจ้งขุดดิน หรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท

 

 


 

 

การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้ายอาคาร

 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2. ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 โทรสาร 053-737331 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข    (ถ้ามี)    ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น(นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว) โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

 

4.1 ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร ใช้เวลา 1 วัน
4.2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร ประกอบการขออนุญาต ใช้เวลา 14 วัน
4.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานที่ก่อสร้าง ใช้เวลา 4 วัน
4.4 ตรวจพิจารณาอนุญาต ใช้เวลา 10 วัน
4.5 ออกใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 1 วัน
  รวมใช้เวลา 30 วันทำการ

 

5. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 

** กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป **  
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
   
** กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไปที่เกิน 2 ชั้น หรือมีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร **  
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกหน้า  จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและควบคุม  จำนวน 1 ชุด
ต้องจัดให้มีวิศวกรหรือสถาปนิก ออกแบบและควบคุมงาน คุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรกำหนด  
   
** กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น ต้องแนบเอกสารเพิ่มดังต่อไปนี้ **  
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
   
** กรณีที่เป็นอาคารโรงงาน หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้งาน ต้องแนบเอกสารดังต่อ
ไปนี้ **
 
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด จำนวน 5 ชุด
2. รายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด
3. สำเนารายการคำนวณ  จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือแสดงถึงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร กรณีตัวแทนเจ้าของอาคาร
เป็นผู้ขออนุญาต
จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่ / นส.3 เลขที่ / ส.ค.1 จำนวน 1 ชุด
9. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน 1 ชุด
10. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ชุด
   
** กรณีตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร โดยวิธีทำ�ผนังร่วมกับบุคคลอื่น มีเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้**
 
1. หนังสือตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร โดยมีวิธีทำผนังรวมกัน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ฉบับ
   

 

6. ค่าธรรมเนียม

 

** อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ **  
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ 20 บาท ฉบับละ 20 บาท
4. ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 100 บาท
5. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
   
** ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  **  
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ตร.ม. ละ 0.50 บาท
2. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น  ตร.ม. ละ 2.00 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร  ตร.ม. ละ 2.00 บาท
4. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร  ตร.ม. ละ 4.00 บาท
5. อาคารประเภทต้องมีพื้นที่รับน้ำหนักตั้งแต่ 500 ก.ก./ตร.ม.  ตร.ม. ละ 4.00 บาท
6. ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้าย  ตร.ม. ละ 4.00 บาท
7. เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง คิดตามความยาว  เมตรละ 1.00 บาท

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
22 คน
เดือนนี้
1,299 คน
ปีนี้
24,151 คน
ทั้งหมด
140,498 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2023 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น