เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

EGP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จ้างโครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านรวมมิตร - บ้านยะฟู หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาว จำนวน ๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินกรวดแม่น้ำ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการอบรมกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชนในตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ที่เสียหายจากสาธารณภัยอุทกภัย โดยการสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านรวมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงเส้นทาง สายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย - บ้านสามแยกบงแดง (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อเสริมการปฎิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำหน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยบ้านลอบือ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเช็คระยะ รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๐๔ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗ ๕๖ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ฝ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารื้อถอนหอถังสูงและระบบประปา บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ กองช่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๑ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๔๗๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๔ ๐๐๐๕ สำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำกระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สำหรับเด็กด้อยโอกาสและต้องการดูแลพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล แม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ถึง๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนพฤษภาคม (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ถึง๓๑พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล แม่ยาว ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน ๙ ชิ้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่๑ ถึง๑๕พฤษภาคม๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว บ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๗๘๐๙ เชียงราย กองช่าง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าหลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (พด.2 ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ ๕๐-๑๐-๐๕ สีเหลือง, พด.๑ ทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕๐-๑๐-๐๔ สีเขียว) จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เตียงไม้ พร้อมเบาะหุ้มหนังเทียม จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถส่วนกลาง รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ.๕๔๐๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะเก่าพร้อมฝังกลบ บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๔ รายการ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา (ผู้ดูแลเด็ก) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำกรงเหล็กตาข่ายสำหรับคัดแยกขยะมูลฝอยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กม ๒๐๓๘ เชียงราย ยี่ห้อ HONDA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านรวมมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านการไฟฟ้าสาธารณะและงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ซ้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ้างบริการตัดหญ้าและทำความสะอาด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ้างบริการตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ้างบริการดูแลรักษา ทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณภายในศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาดภายในบริเวณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านแม่บ้านของกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว บ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเอกชนขนเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ หน่วยงานตรวจสอบภายในของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุด (วัสดุเครื่องแต่งกาย) ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑ ชุด งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีแผนที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะสำเร็จรูป บ้านริมกก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เบาะแคปรถยนต์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๙ อัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถส่วนกลาง (รถตู้พยาบาล) หมายเลขทะเบียน ขค ๙๘๔๗ เชียงราย ยี่ห้อ TOYOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่งให้สวยงานและรื้อถอนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว (ประเพณีชนเผ่ากะเหรี่ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องเสียงโครงการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว (ประเพณีชนเผ่ากะเหรี่ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผต ๕๗๑๖ เชียงราย ยี่ห้อ FORD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันช้างไทย (ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๗) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารช้าง ตามโครงการจัดงานวันช้างไทย (ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๗) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง จำนวน ๘ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๒๘๗ เชียงราย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันช้างไทย (ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านห้วยส่างกรณ์ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านสุขใจ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๗ บ้านกลางทุ่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) บ้านลีผ่า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๕๒๘๗ เชียงราย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส จำนวน ๑ งาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ เทอม๒/๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม ๒/๒๕๖๖ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๑ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๑ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๑ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ งาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๐๔ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗ ๕๖ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านจะสอป่า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๑๒ รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำตรายาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเอกชนขนเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าหลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวน พิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวน พิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยน้ำตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวน พิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดริ้วขบวนพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๘ บ้านทรายมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๗ บ้านกลางทุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่ายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ (หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๕ บ้านออบเสือแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคววัวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์(หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและตกแต่งเต็นท์พร้อมรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ (หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน จำนวน ๑ อัน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาค่าจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้าง เหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา แม่ยาวเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดริ้วขบวนพิธีเปิดและจ้างเหมาเต็นท์พร้อมตกแต่งและรื้อถอนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ (หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาค่าจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) บ้านยะฟู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ และประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ และประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึกและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถส่วนกลาง รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม ๙๓๖๘ เชียงราย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ KAWASAKI หมายเลขทะเบียน คนจ 692 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 009 54 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กม ๒๐๓๘ เชียงราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานนิติการ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแม่ยาวเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว บ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่งให้สวยงามและรื้อถอนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว (กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องเสียงโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว(กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเอกชน คัดแยก และเผาขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔ กองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเอกชนขนเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเสริมการปฏิบัติงานงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านแม่บ้านของกองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว) เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่งให้สวยงานและรื้อถอนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว (กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขนเผ่าอาข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๒๘๗ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๕๒๘๗ เชียงราย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ระยะเวลาการชำระภาษี),ป้ายคำแนะนำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และป้ายคำแนะนำการชำระภาษีป้าย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารห้องทำงาน งานไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กระจกหน้าโต๊ะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซม รถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กม ๘๓๕๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๘ ๐๐๐๗ กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับขาได้ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์ขนาดใหญ่ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑ ๕๘ ๐๐๑๔ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำตรายาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ กองคลัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Canon จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (พร้อมติดตั้ง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ประจำปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๖(ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)และ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม)ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) และ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุจราจร (กระบองไฟจราจร) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน พรมปูพื้น จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกบังตาสายตา จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กบ ๖๘๗๕ เชียงราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค๖๙๐๔ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗ ๕๖ ๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่ทะเลหมอกยะฟู (จุดชมวิวดอยบ่อ) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเอกชนขนเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งให้สวยงามและรื้อถอนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ถึง ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้ (กองคลัง) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านคนสวนของกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิน (สายส่งน้ำดับเพลิง) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานราชการทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง และ เก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ช่วงปิดเทอม ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน(เครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดเตรียมสำหรับพิธีเปิดงานกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดเตรียมสำหรับพิธีเปิดงานกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลแม่ยาว รถยนต์หมายเลขทะเบียน บม 5526 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001 49 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทาง หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ - หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ครัมเครื่องปริ้นเตอร์ ) งานทะเบียนราษฏร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำราชวัตรเหล็กในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้) หมายเลขทะเบียน ขค ๙๘๔๗ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖ ๖๕ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ บ้านทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งพร้อมเสา) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน พด.๑ ทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕๐-๑๐-๐๔ (สีเขียว) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อประปาพีวีซี) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเครื่องจักรเพื่อขุดร่องระบายน้ำด้วยรถขุดดินตีนตะขาบ ภายในหมู่บ้าน ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายทีมีฟอส) จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำถ้ำพระประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว นมเปิดเทอม ๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ รื้อ ถอน ย้าย และ ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0014 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซม ตรวจเช็ครถส่วนกลาง (รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน ขค ๙๘๔๗ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖ ๖๕ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดูแลรักษาความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อบันไดสแตนเลสขึ้นลงเตียงเหลี่ยม ๒ ขั้น สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามโครงการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบเบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มเพื่อรองรับการบริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานตามโคครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร จำนวน ๑ คน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณน้ำตกห้วยแม่ซ้าย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานถ้ำพระ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้าและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชนในตำบลแม่ยาว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมและสรุปผลรายงานโครงการ/รูปเล่ม/CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมกีฬาและนันทนาการ เด็กและเยาวชนในตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕ ๕๖ ๐๐๐๕ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ และตกแต่งเวที ตามโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมและชุดฝึกซ้อมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชนในตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถยนต์)หมายเลขทะเบียน กท ๘๔๗๑ เชียงราย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (งานบริหารทั่วไป) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเกษตร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 e-bidding

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เรื่องระเบียบการใช้สนามกีฬากลางแจ้ง (สนามฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๑๘๐ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๖ ๐๐๓๐ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจะทอ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเป่าลมสะพายหลัง) จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่า เครื่องเสียงโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว(สืบสานวัฒนธรรมเผ่าเย้าหรืออิ้วเมี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๓ ๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดเตรียมอาหารเพื่อรับรองการตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น และกำนัน ของอำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกันชนท้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตัดหญ้า และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองงข้างทางจากโบราณสถานถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านริมกก หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยาว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา เทอม ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑๙ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำริน (บ้านบริวาร) หมูที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านจะแล (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อลำโพงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปูเขาะ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนสายทาง หมู่ที่ ๑ บ้านลีผ่า (บ้านบริวาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์อื่น(เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องดูดฝุ่น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฎิบัติงานด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์) หมายเลขครุภัณฑ์๐๐๓ ๖๐ ๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ผจ ๕๔๐๒ เชียงราย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเพื่อดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาคันกั้นน้ำแม่ยาว ช่วงซอย 1 บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๙ ศูนย์ (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) (เทอม ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำบอร์ดผังโครงสร้างบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๖๐ ๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ผจ ๕๔๐๒ เชียงราย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค -6904 หมายเลข ครุภัณฑ์ 007- 56-0001 ยี่ห้อ นิวฮอลแลนด์ สีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจไฟถนนบ้านศิริราษฎร์ ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซ่มถนนทางขึ้นจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู หมูที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านงานรถไถฟาร์มแทรกเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเตาเผาขยะสำเร็จรูป สำหรับบริหารจัดการขยะบ้านห้วยขมใน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะริมฝั่งแม่น้ำกก ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายางกองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กม. 8352 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ของนายสุรินทร์ อายุยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งให้สวยงามและรื้อถอนโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่พระพุทธรูปโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องไทยทานโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเก็บขนและ/หรือกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านทรายมูล, หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง, หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์, หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าหลุก, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฎิบัติงานด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว(นางวารุณี ชัยเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฎิบัติงานด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว (นางสาววิริยา กุลธนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ (นางสาวสุชาดา จะดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากภัยพิบัติอุทกภัยหมูที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง บริเวณหน้าหอประชุมหมู่บ้านโดยการวางท่อ ค.ส.ล. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมก่อสร้่างรางยูมีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างบริการตัดหญ้า และทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหลุบ้านห้วยหลุหลวง (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านกลางทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย - แหล่งท่องเที่ยวทะเลหมอกยะฟู (จุดชมวิวดอยบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาวประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคววัวดำ - หมู่ที่ ๑๕ บ้านออบเสือแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทะเบียนราษฎร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจำเป็นต้องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ โรง ๒ สาขา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕(เปิดเทอม ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลอบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (สำหรับคัดแยกขยะ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ บ้านรวมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะแล (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้่างรั้วรอบบ่อขยะ พร้อมประตู เข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดุ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปูเขาะ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าหลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรัับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๑๐ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำแบบฝาปิดคอนกรีตหมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลอบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเรือท้องแบน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๔ ๖๓ ๐๐๐๑ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร รับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๖ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเจาะทดสอบคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (สำหรับคัดแยกขยะ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๑๘๕, ๔๑๖ ๖๔ ๐๒๗๗, ๔๑๖ ๖๔ ๐๒๗๕, ๔๑๖ ๕๖ ๐๑๐๐, ๔๑๖ ๕๖ ๐๑๒๒, ๔๑๖ ๖๑ ๑๘๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (สำหรับคัดแยกขยะ) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (รถตู้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลแม่ยาว สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยชมภู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย จำนวน ๔ รายการ ๑๔ ชุด

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ชุด

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ จำนวน ๔ รายการ ๒๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง จำนวน ๔ รายการ ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ จำนวน ๔ รายการ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร จำนวน ๔ รายการ ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ จำนวน ๔ รายการ ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ จำนวน ๔ รายการ ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๔ รายการ ๕๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 9 ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (รถตู้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (รถตู้) เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (รถตู้) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำริน (บ้านบริวาร) หมู๋ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง (กองคลัง ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้้านท่าหลุก ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (รถตู้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ในวันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถยนต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส) หมายเลขทะเบียน ผต ๕๗๑๖ เชียงราย และรถส่วนกลาง (รถยนต์ กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กบ ๖๘๗๕ เชียงราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (รถตู้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลุหลวง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ในวันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรั้วตาข่าย หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างด้วย กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว มีความจำเป็นต้องจัดจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (นายคัญณ์ธะเษม ปัญญาบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย ๑/๒ หมู่ ๘ บ้านทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อน้ำแข็ง/น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสำหรับพิธีเปิดงานกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักหนาม (บ้านบริวาร) หมู่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอาเกอะ ๑ - บ้านป่าแล (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๗/๒ หมู่ ๘ บ้านทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอตกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่10 บ้านห้วยขมนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโมษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 5287 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเจริญ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำหรับกำจัดขยะอินทรีย์โดยการใช้ไส้เดือนดิน ตามโครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยปูเจริญ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ (บัสปรับอากาศขนาด ๘ ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโคางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ - บ้านอาเกอะ 2 (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดี่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหลุหลวง (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กร 4895 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเครื่องเปล่าลมแรงดัน จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นม UHT รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นม UHT รสจืด สำหรับโรงเรียนกลุ่มแม่ยาว ๗ แห่ง ๒ สาขา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๗ ๖๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง(รถจักรยานยนต์) หมายเลขทะเบียน คนจ ๖๙๒ เชียงราย จำนวน ๑๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกลุ่มแม่ยาว วันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและประเมินพัฒนาการเด็ก ๒-๕

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565 ๒-๕

จ้างซ่อมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 8471 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๑ หมู่ ๘ บ้านทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางกองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยส่างกรณ์ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขุนน้ำแม่ยาว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศสำนักงานของปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่างจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวนนักเรียน ๓๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร รับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร รับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ.5402 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 003 60 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเกษม (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์ขนาด ไม่น้อยกว่า ๙๐ w จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคววัวดำ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำห้วยหลุ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตพร้อมขยายผิวจราจรสายทางพนาสวรรค์-ลอบือ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนาน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอยยาว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโครลิคกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 6/3 บ้านลีผ่า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 8 บ้านลีผ่า (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาย้ายจุดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขยว ๕๓๐ เชียงราย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมารถแม็คโคร เพื่อขุดลอกบ่อสาธารณะ บ้านริมกก หมู่ที่ ๔ คนขับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๐๔ เชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล,ศิริราษฎร์ หมู่ที่ 8,14 ตำบลแม่ยาว กว้าง 4 เมตร ยาว 4,520 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,980 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 e-bidding

จ้างจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล(สูบส้วม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) นมUHT รสจืด สำหรับกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว จำนวน ๗ แห่ง ๒ สาขา (นมปิดเทอม) เดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล(สูบส้วม) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๒๑๕๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๕ ๐๐๐๑ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำแนวป้องกันไฟ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ห้ามเผา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำแนวป้องกันไฟ หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำแนวป้องกันไฟ บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ ๑๑ ถึง บ้านสามแยกบงแดง(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำแนวป้องกันไฟ บ้านสุขเกษม(บ้านบริิวาร) บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำแนวป้องกันไฟ บ้านจะฟู จะก่า(บ้านบริวาร) บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18 ถึง บ้านผามูบ(บ้านบริวาร) บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำแนวป้องกันไฟ บ้านจะฟู จะก่า(บ้านบริวาร) บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18 ถึง บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอยบ่อ 2 (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจะทอ หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสุสานหมู่บ้าน บ้านจะต๋อเบอ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กร ๔๘๙๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙ ๖๓ ๐๐๐๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๑๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๔๖-๕๖-๐๑๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก) เพื่อวางท่อลำเหมือง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๔๖-๕๖-๐๑๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายางภายในสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานธุรการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมารถไถแม็คโครเล็ก เพื่อซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด ถนนหน้าโบราณสถานถ้ำพระ และบริเวณโบราณสถานถ้ำพระ หมู่ ๕ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางตั้งแต่สะพานข้ามล้ำน้ำแม่ยาว หมู่ ๙ ถึงทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ซ้าย หมู่ ๑๑ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางตั้งแต่ป้ายฯป้อมยามตำรวจดอยยาว หมู่ ๑๗,หมู่ ๘ หมู่ ๑๖,หมู่ ๑๔ ตำบลแม่ยาว ถึงสะพานคอนกรีต ๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดตั้งแต่ป้ายทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ซ้ายและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และเก็บขยะบริเวณปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดเส้นทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ ๙ - บ้านห้วยขม หมู่ ๑ รวมระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด เส้นทางจากถ้ำพระ หมู่ ๕ - บ้านริมกก หมู่ ๔ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๓๔ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๒๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนกุมาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๑๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๒๐ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๑๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๘ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๑๐๑ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประขาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565 e-bidding

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างซ่อมและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่ม SSD ๒๔๐ GB (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คนค 955 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินมูลฝอย (พิมพ์ชื่อ) รหัส ๕๘-๑๐-๑๖ เพื่อใช้ในกิจการงานกองคลังเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๓๔ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือนมกราคา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวจำนวน ๗ แห่ง ๒ สาขา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕ แห่ง ประจำเดือนมกราคา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการเพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนนักเรียน ๒๗ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนนักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๑๗ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนนักเรียน ๒๐ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนนักเรียน ๑๙ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๘ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๑๐๑ คน จำนวน ๒๐ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยาว จำนวน 18 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลแม่ยาว ในรูปแบบปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนสารกรองน้ำและเปลี่ยนระบบวาล์วประตูน้ำ ระบบกรองน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ในสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประกาศห้ามบุกรุกที่สาธารณประโยชน์พร้อมติดตั้ง (งานนิติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 รายการ

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่ทะเลหมอกยะฟู (จุดชมวิวดอยบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 e-bidding

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนหน้าโบราณสถานถ้ำพระ และบริเวณโบราณสถานถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดเส้นทางจากถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ - บ้านริมกก หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษา ล้าง พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๔๘ ๐๐๑๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 e-bidding

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๐๔ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแคววัวดำ หมุ่ที่ 12 - บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 3,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,100 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 กองช่าง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ๗ แห่ง ๒ สาขา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๕ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๒๖ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๗ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๙ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๒๐ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๘ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๐๑ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๑๙.๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๓๓ คน จำนวน ๒๒ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๙๗ คน จำนวน ๑๙ วัน อัตราชุดละ ๑๙.๕๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานราชการทั่วไปของเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และเก็บขยะบริเวณปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วัน อัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๒๕ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๑๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๙๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว บ้านห้วยแม่ซ้าย เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๓๑ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำแผนผังบุคลากร งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียน ๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๒ เดือน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ลำน้ำบ้านอาดี่ ลำน้ำบ้านอาดี่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๘๔๗๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๔ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๒๐๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๒ ๐๒๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางเชื่อมระหว่างบ้านอาเกอะ ๑ - บ้านอาดี่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ ๖๘๗๕ ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๖ ๐๐๐๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดรับแขกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเสื้อกันฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๗ ๖๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านลอบือ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านพนาสวรรค์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนชุดหลอดไฟ ศพด.ทต.บ้านห้วยแม่ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์(พร้อมติดตั้ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำโล่รางวัลโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางกองคลังเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ของนางสาวรพีพร สมบูรณ์ใจ บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน สำหรับ ศพด. ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ด้าน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับ ศพด. ๕ แห่งศพด.ทต.แม่ยาว ศพด.ทต.แม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ศพด.บ้านรวมมิตร ศพด.บ้านจะทอ ศพด.บ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภันฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๒๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ๕๒๘๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวงสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (ประจำวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวนำ ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานเกษตรกองการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจข้อมูล สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยาวพร้อมจัดทำทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มเดือนกรกฎาคม สำหรับ ศพด. ในสังกัด จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙๗ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๒๕ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๖ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๙ วันทำการ ในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาจำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (นมเยียวยาเกษตรกรฯ จำนวน ๒๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (นมเยียวยาเกษตรกร จำนวน ๒๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๒ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๒๕ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๓๖ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๕ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๗ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๓ คน จำนวน ๑๓ วัน ทำการในอัตราชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๑๙ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวนนักเรียน ๙๓ คน ๑๓ วันทำการ ชุดละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อนม UHT สำหรับ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อนม UHT สำหรับ กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๗ โรงเรียน ๒ สาขา (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๔๗๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และเก็บขยะบริเวณปางช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ ๒ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดเส้นทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ ๙ - บ้านห้วยขม หมู่ ๑ รวมระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด เส้นทางจากถ้ำพระ หมู่ ๕ - บ้านริมกก หมู่ ๔ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ดูแลรักษาความสะอาดถนนหน้าโบราณสถานถ้ำพระ และบริเวณโบราณสถานถ้ำพระ หมู่ ๕ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด และตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางตั้งแต่สะพานข้ามล้ำน้ำแม่ยาว หมู่ ๙ ถึงทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ซ้าย หมู่ ๑๑ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางตั้งแต่ป้ายฯป้อมยามตำรวจดอยยาว หมู่ ๑๗,หมู่ ๘ หมู่ ๑๖,หมู่ ๑๔ ตำบลแม่ยาว ถึงสะพานคอนกรีต ๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดตั้งแต่ป้ายทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ซ้ายและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับ ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน๑.ศพด.เทศบาลตำบลแม่ยาว๒.ศพด.เทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม้ซ้าย๓.ศพด.บ้านรวมมิตร๔.ศพด.บ้านจะทอ๕.ศพด.บ้านผามูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านร่องเสือเต้น - บ้านห้วยขมใน บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 e-bidding

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว หมายทะเบียน กม ๘๓๕๒ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองผักหนาม-บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 e-bidding

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมUHT(รสจืด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๙ ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจะทอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๒๒๖ กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 25 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 9 ศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 30 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว ภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-9 เดือนเมษายน 2564) จำนวน 6 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) นมUHT(รสจืด) กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว (ปิดภาคเรียน ที่2/2563) จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 25 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 24 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 17 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตรประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 18 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 19 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 6 คน จำนวน 17 วัน ทำการในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวนนักเรียน 82 คน จำนวน 17 วันทำการ ในอัตราชุดละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านร่องเสือเต้น - บ้านห้วยขมใน บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองผักหนาม-บ้านสองแควพัฒนา (บ้านบริวาร) บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 e-bidding

ซื้อวัสดุการศึกษา (เครื่องเล่นสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
148 คน
เดือนนี้
6,198 คน
ปีนี้
44,986 คน
ทั้งหมด
227,795 คน
ออนไลน์
5 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น