เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th
สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ประจำปี 2562)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ประจำปี 2562)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (ประจำปี 2563)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2564) - แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 แก้ไขครั้งที่ 2 (ประจำปี 2564)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ประจำปี 2564)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ประจำปี 2564)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2565)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ประจำปี 2565)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ประจำปี 2565)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570
- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 2- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 3- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 4- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2567) - แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2567)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2567)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ 2567)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ 2567)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ 2567)- แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 (ประจำปีงบประมาณ 2567)
- ประจำปีงบประมาณ 2565
- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 1- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 2- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 3- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 4- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 5- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 6- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 7- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 8- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 9- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 10- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 11- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 12- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 13- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 14- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 15- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 16- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 17- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โอนครั้งที่ 18
- ประจำปีงบประมาณ 2566
- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 1- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 2- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 3- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 4- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 5- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 6- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 7- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 8- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 9- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 10- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 11- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 12- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 12- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 13- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 14- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 15- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 16- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 17- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 18- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 19- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 20- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 21- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 22- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 23- โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 24
- ประจำปีงบประมาณ 2566
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10

เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
184 คน
เดือนนี้
6,959 คน
ปีนี้
37,293 คน
ทั้งหมด
220,066 คน
ออนไลน์
5 คน
© 2024 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น