สแกน Qr ประชาเปิงใจ

 

สแกน Qr ประชาเปิงใจ 

>> ดูโครงการ <<

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กองคลัง 

► เอกสารเผยแพร่ คู่มือการเก็บภาษีป้าย  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ แบบ ภ.ป.1 แสดงรายการภาษีป้าย <<คลิกดูข้อมูล>>

 

กองช่าง

► เอกสารเผยแพร่ คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.6)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1.)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ธพ.ป.1  <<คลิกดูข้อมูล>>  

 

กองการศึกษา

► แบบฟอร์มกรอกสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ยาว >>คลิกที่นี่<< , คู่มือ 

► เอกสารเผยแพร่ ใบสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ยาว  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ใบสั่งซื้อ เสื้อผ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีการศึกษา 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ระเบียบการแต่งกายประจำวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  <<คลิกดูข้อมูล>>  

 

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รวม

► แบบฟอร์มกรอก ขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร >>คลิกที่นี่<< , คู่มือ 

► เอกสารเผยแพร่ คำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  (สอ.1)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.2)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอต่ออายุ หนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 2562 (สอ.8)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำร้องขออนุญาตต่าง ๆ (สอ.9)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

 

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ทต.แม่ยาว

 แบบฟอร์มกรอก ขอจองห้องประชุม   >>คลิกที่นี่<< 

 Google calendar ตรวจสอบสถานะการจอง  >>คลิกที่นี่<< 

► คู่มือ <<คลิกดูข้อมูล>>