ประกาศเทศบาล รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยาว

heart  ประกาศเทศบาลตำบลแม่าว heart

เรื่อง  ระเบียบรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว

(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว) ประจำปีการศึกษาที่ 2563

 

enlightened ด้วยศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลแม่ยาว)

จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 enlightened

 

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

 

mail  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตตำบลแม่ยาวและอาศัยอยู่ในเขตตำบลแม่ยาว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

1.2 ผู้สมัครต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.3 ผู้ที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 

mail  2. หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 

2.1 ใบสมัครศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาวที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด              

 

mail  3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

3.1 ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว

3.2 ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ ที่ทำการกำนัน/ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน

3.3 การรับสมัครในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

mail  4. วันรายงานตัว 

      ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

mail  5. กำหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียน 

               ภาคเรียนที่ 1/2563                เปิดเรียน 3 กรกฎาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563  ปิดเรียน พฤศจิกายน

               ภาคเรียนที่ 2/2563                เปิดเรียน 4 ธันวาคม  2563 – 9  เมษายน 2564  ปิดเรียน พฤษภาคม              

 

mail  กำหนดเวลาการเรียน 

               เปิดเรียนวันศุกร์ (เรียนวันศุกร์เว้นศุกร์ เดือนละ 2 ครั้ง)

               เวลาเข้าเรียน  08.00 – 16.00 น.

 

enlightened ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 enlightened

กดที่นี่ เพื่อดูประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร