ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 

 

                            ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563