ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดและลุกลามไปหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ นั้น เทศบาลตำบลแม่ยาวได้ตระหนักถึงภัยร้ายนี้ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อสุขอนามัยต่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคนในสำนักงาน ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลแม่ยาว ดังนี้

  1. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็ฯต้นไป โดยจะเปิดช่องทางเข้าสู่สำนักงานเพียง 1 ทาง
  2. การตรวจคัดกรองเบื้องต้นให้แก่เจ้าพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคนรวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ณ บริเวณจุดตรวจคัดกรองหน้าป้อมยาม หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดพร้อมติดสติ๊กเกอร์เมื่อผ่านจุดคัดกรองทุกคน และกำหนดให้ส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  3. การทำความสะอาดสถานที่ราชการ ทางเทศบาลตำบลแม่ยาว จะใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฟอกขาวหรือ Na Hypochloride เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
  4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น จุดลงชื่อปฏิบัติงาน ห้องอาหาร ประตูทางเข้าออกอาคารทะเบียนและบัตร
  5. จัดให้มีจุดล้างมือไว้บริการแก่ประชาชนบริเวณด้านหน้าอาคารทะเบียนและบัตร หน้าอาคารสำนักงาน โดยกำหนดให้ผู้ที่มาติดต่อทุกคนล้างมือก่อนเจ้าไปในอาคาร
  6. มีการกำหนดให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก และจมูก โดยไม่จำเป็น และหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
  7. การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารโดยการแยกกันรับประทานตามความเหมาะสมและเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

                                   ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563