ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เรื่อง งดการให้บริการบางประเภทของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาวเป็นการชั่วคราว

 

*ยกเว้นการให้บริการแจ้งเกิด แจ้งตาย และบริการอื่นๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาดำเนินการให้*

 

???? ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว
ติดต่อ โทร 053737360