ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

 

ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์

         ฟอร์มเอกสารออนไลน์ หรือ Google Form เป็นแอพลิเคชั่นในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งทำให้สามารถที่จะสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ช่วยประหยัดงบประมาณ อีกทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างง่ายและสะดวก การทำงานคือการสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการคำตอบจากผู้ตอบ

เมื่อทำการสร้างฟอร์มเสร็จให้ทำการส่งไปถึงผู้รับ โดยให้ผู้รับตอบและส่งคำตอบกลับมา เราจะสามารถรู้ว่าผู้ที่ตอบแบบฟอร์มได้เลือกคำตอบ หรือตอบอะไรบ้าง ซึ่งการเก็บข้อมูล

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำถามและคำตอบของผู้ตอบ ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ Drive ของเราโดยอัตโนมัติและถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ Spreadsheet สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี 

          ซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงรายเองก็ได้นำการใช้งานเอกสารออนไลน์มาประยุกต์ใช้ คือ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ เทศบาลตำบลแม่ยาว ที่มีการนำ

ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน หรือลดต้นทุนการ

ผลิตหรือลดต้นทุนการให้บริการ) โดยเป็นระบบที่ใช้บริการฟรีผ่านทาง Google Form ที่มีความสะดวกและมีการนิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลายหน่วยงาน ลดการทำงานด้านเอกสาร

แก่ผู้ดูแล การใช้ห้องประชุม โดยลักษณะการใช้งานระบบคือการกรอกฟอร์มรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการจองห้องประชุมเพื่อจองห้องประชุม โดยที่ทุกคนสามารถเช็คสถานะจองการใช้

งานห้องประชุมได้ผ่านทาง ปฏิทินออนไลน์ (Google Calender) 

 

Google form จองห้องประชุม : https://forms.gle/ZxVxDZpU4joKj3ob7


Google calendar ตรวจสอบสถานะการจอง : https://bit.ly/33DlWq3

 

 

โดยสามารถสแกน QR CODE หรือสามารถศึกษาข้อมูล ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ได้จากไฟล์ที่แนบไว้

 

คู่มือการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ <<คลิกเพื่อดูข้อมูล>>