ข่าวสารการน่ารู้ การป้องกันการทุจริต

1.คำแนะนำในการร้องเรียนเพื่อหยุดคนโกงประเทศไทย

2.ปฏิบัติการเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2

3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

4.ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

5.หยุดคนโกงประเทศไทย