ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโก๋น ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นำคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
และเกษตรกรตำบลแม่ยาวเข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโก๋น ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเชียงแสน ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและเกษตรกรตำบลแม่ยาว โดยงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของผึ้งและการบริหารจัดการการเลี้ยงผึ้งและในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ สาธิตการต่อรังผึ้ง/ล่อผึ้งและสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากรังผึ้ง