โครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ณ โรงเรียนบ้านห้วยขม โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่ยาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว