โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับกระทรวงสาธารณสุข โดยการประสานงาน ของกรมอนามัยดำ เนินการช่วงแรก ปี พ.ศ. 2555 – 2560 ใน 21 จังหวัด ทั่วประเทศ มีการจัดทำสมุดบันทึกการตรวจเต้านม เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพของ สตรีในการตรวจเต้านมตนเอง และการดูแลเชื่อมโยง ตามระบบบริการสุขภาพ