การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว