โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวพร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ตามกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 9 หลัง โดยมีบ้านของ
นางสาววนิดา เทพอินถา บ้านเลขที่ 4 หมู่ 6 บ้านสันป่ายาง
นางสาวธีรดา กำแพงคำ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 6 บ้านสันป่ายาง
นางสาวกรรณิการ์ วรรณประการ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 6 บ้านสันป่ายาง
นายสมนึก กำแพงคำ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 6 บ้านสันป่ายาง บ้านสันป่ายาง
นางสาวมอย ผามั่ง บ้านเลขที่ 238 หมู่ 6 บ้านสันป่ายาง
นางนวลศิริ หอมเดช บ้านเลขที่ 3 หมู่ 16 บ้านท่าหลุก
นายพิชัย อายี บ้านเลขที่ 446 หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย
นายมานพ ภัทรบัณฑิตกุล บ้านเลขที่ 116 หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย
และนางสาวอาสะ เฌอมือ บ้านเลขที่ 523 หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย