ประชาสัมพันธ์การรับผู้สูงอายุเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีการศึกษา 2562