ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

???? ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในตำบลแม่ยาว โดยจะให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตามวันเวลาที่กำหนด