โครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2562 ณ บ้านห้วยลุหลวง บ้านบริวารของบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก