โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น

วันที่29มกราคม2562 นายพงษ์พันธ์ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นายสุรสิทธิ์  สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และนางปาณิสรา  แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาวพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมกันพัฒนาโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ณ สระกกหลง บ้านริมกก ทั้งนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชนร่วมกันพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก