ประชุมแนวทางการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลแม่ยาวได้รับประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ดีเด่น จากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา