ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561

กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยินต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

 

ขอบคุณภาพจาก www.onbnews.com