การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว