โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

วันที่ 5 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนฯ ของแต่ละศูนย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว