กองการศึกษาออกพื้นที่รับสมัครผู้สูงอายุ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาออกพื้นที่รับสมัครผู้สูงอายุ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว ณ หมู่ 3,4,5,6,7,8,9,14,16 และ 17