โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรัตน์ สานุมิตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป ณ ห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว