โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โดย นางกรรณิการ์ แซ่ไซ้

วันที่ 3 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โดย นางกรรณิการ์ แซ่ไซ้ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้