จัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น ณ ห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ สำหรับวิทยากร คือ นายวีรัตน์ สารุมิตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก นำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้รับพัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อไป