พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง สร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก