โครงการวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดกิจกรรมวัน อปพร. โดยมีนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชน เมื่อยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่ง อปพร. จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งภาคประชาชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง