โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยาว ส่งมอบบ้านให้ นายดวงจันทร์ ไชยศรี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2560 โดย ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยาว

ซึ่งมี นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวมอบ และได้รับเกียรติจากฝ่ายบริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย