ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลแม่ยาวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันของอำเภอเมืองเชียงราย ณ ห้องประชุมอาคร 248 อนุสรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว