โครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมกองช่าง (งานไฟฟ้า) ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า ณ บ้านจะแตะและบ้านห้วยชมภู (บ้านบริวารห้วยขมนอก ม.10)