ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุม อาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว