โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุชภาพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุชภาพ ประจำปี 2560 ของกลุ่มอาสามสัครสาธารณสุขตำบลแม่ยาว โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ยาว