รองนายกอัครพงษ์ เฉลิมเหลี่ยมทอง,งานส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่เปิดและติดตามโครงการอบรมพิทักษ์ความสะอาด super cleaner ณ โรงเรียน ผาขวางวิทยา