กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่ยาวนำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น