พิธีหล่อเทียนพรรษา เทศบาลตำบลแม่ยาวนำโดยท่านรองนายกสุรสิทธิ์ สาคร เลขานฤบดิน จิ่งมาดา ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผอ.กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ นักเรียนศูนย์เด็กเล็กทต.แม่ยาว ผู้นำฝ่ายปกครอง ฯลฯ