ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผ 5 ครั้ง
2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผ 4 ครั้ง