รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

………………………………

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน      ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดนั้น

 

ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว  ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผด.3) งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วไปกัน

 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

  (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

         นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-10-02-4963433 81 ครั้ง