ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

---------------------------------------------------------

                    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง   เกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ในพื้นที่ตำบลแม่ยาวจำนวน 11 วัน     (ระหว่างวันที่ 16 -31 พฤษภาคม 2561) ราคากลาง 102,105.74.- บาท (-หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อย     ห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

       นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ปปช.07

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

1.

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................................... 102,105.74......................................... บาท

 

   3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)..............................10 พฤษภาคม 2561.....................................

 

       เป็นเงิน........... 102,105.74..................บาท

 

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

   4.1 อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดบรรจุกล่อง รสจืด ปริมาตรสุทธิไม่น้อยกว่า 200 ซีซี

         จำนวน 13,057 กล่อง โดยมีราคาเสนอ ดังนี้

         - บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด เลขที่ 38 หมู่ 1  ตำบลชมภู อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

           ขอเสนอราคาอาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดบรรจุกล่อง รสจืด ปริมาตรสุทธิไม่น้อยกว่า

           200 ซีซี จำนวน 13,057  กล่อง  ราคา  102,105.74  บาท ดังนี้

           1. นม ยู.เอช.ที ชนิดบรรจุกล่อง รสจืด ปริมาตรสุทธิไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. จำนวน 13,057  

กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท (กำหนดส่งมอบ ภายใน 6 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2561)

เป็นราคาทั้งสิ้น..... 102,105.74....บาท (.....-หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-.....)

           รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารเสริม (นม)   

1.ระบุชนิดของนม กรรมวิธีการผลิต รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

            2.ระบุปริมาตรสุทธิเป็นมิลลิลิตร หรือซีซี ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน

            3.มีเลขทะเบียนตำรับอาหารภายใต้เครื่องหมาย อ.ย. รับรองมาตรฐาน

            4.ต้องระบุส่วนประกอบอาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด หรือ นม ยู.เอช.ที รสจืด

               ต้องประกอบด้วยนมโคสดแท้ 100% บนภาชนะบรรจุทุกล่อง/ซอง/ถุง

            5.พิมพ์ วัน เดือน ปี ที่นมหมดอายุ หรือลงข้อความ “ควรบริโภคก่อน..............” ที่อ่านได้ชัดเจน

            6.กรณีเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ต้องบรรจุในถุงพลาสติกเคลือบฟิล์มสองชั้น ชั้นในทึบแสง กรณีเป็น

              นม ยู.เอช.ที ต้องบรรจุในกล่อง/ขวด และภาชนะบรรจุ ต้องปิดสนิท และสามารถรักษาคุณภาพ

              นมได้เป็นอย่างดี

            7.ต้องใช้น้ำนมดิบจากเกษตรกรในประเทศเท่านั้น (ตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 19 ตุลาคม 2542)

            8.กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพ ส่วนประกอบของอาหารเสริม(นม) หรือภาชนะบรรจุ หรือ

               เหตุอันสมควรผู้ซื้อหรือตัวแทนอาจส่งตัวอย่างอาหารเสริม(นม) และภาชนะบรรจุ

               ให้กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ   

               คุณภาพ หรือความถูกต้อง โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  ในการนี้

            9.นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องส่งมอบก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 วัน

            10.นม ยู.เอช.ที ต้องส่งมอบก่อนวันหมดอายุระบุที่กล่อง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

            11.การส่งมอบต้องส่งอาหารเสริม(นม) พร้อมหลอดสำหรับดูด ถึงโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/

                 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือจุดที่กำหนดตามงวด หรือระยะเวลาและจำนวนที่ระบุไว้

                 ในสัญญา

          12.การส่งมอบนมพาสเจอร์ไรส์ต้องขนส่งโดยใช้รถขนส่งที่มีเครื่องทำความเย็น ซึ่งสามารถรักษา    

               อุณหภูมิไว้ระหว่าง   2-5 องศาเซลเซียส และผู้ขายต้องจัดให้มีเครื่องหรืออุปกรณ์ทำความเย็น

               ตู้แช่ และใช้น้ำแข็งที่สะอาด ซึ่งสามารถรักษาอุณหภูมิได้ระหว่าง 2-5 องศาเซลเซียส ไว้ที่      

               โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   หรือจุดที่ส่งมอบทุกจุด โดยต้องมี 

               ขนาดและจำนวนที่เพียงพอ แก่ปริมาณนมที่ส่งมอบในแต่ละครั้ง

13.ผู้ประกอบการต้องรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพนมจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ ตามแผน  

     เฝ้าระวังตนเอง ทุก ๆ 2 เดือน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนม รวมทั้ง

     ต้องรับผิดชอบความเสียหาย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและการไม่

     ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา

 

   5. รายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       5.1  นายสมศักดิ์  วงศ์จารี                   ตำแหน่ง ครู                          ประธานกรรมการ

       5.2  นางศิริวรรณ์  นามลังกา              ตำแหน่ง ครู                          กรรมการ

       5.3  นางสาวสมพร  ชาวเทิง               ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก               กรรมการ