ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

---------------------------------------------------------

                    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 10 เดือน  ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ราคากลาง 128,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

ตาราง ปปช.07

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

  1. ชื่อโครงการ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) เพื่อใช้ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร......................................128,400................................................บาท

 

   3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)...................28 พฤศจิกายน 2560..................................

 

       เป็นเงิน............. 128,400...............บาท

 

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

         4.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งกิจทวีวัฒน์ จำกัด  ขอเสนอราคา

                -ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 เดือน

                ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

                รวมเป็นเงิน 128,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

          4.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร เอ.เอ็ม.พี. เซอร์วิส จำกัด ขอเสนอราคา

                 -ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 เดือน

                 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

                 รวมเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

           4.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟิวเจอร์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด  ขอเสนอราคา

                 -ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 เดือน

                 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

                 รวมเป็นเงิน 165,850 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

   5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

      5.1 นายสุทธินันท์  ปัญโญ            ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ              ประธานกรรมการ            

      5.2 นายสมศักดิ์  วงศ์จารี             ตำแหน่ง  ครู                                           กรรมการ

      5.3 นางศิริวรรณ์  นามลังกา          ตำแหน่ง  ครู                                          กรรมการ