ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านจะแล – บ้านยะฟู – ดอยบ่อ (เส้นทางบ้านยะฟู) (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 


 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านจะแล – บ้านยะฟู – ดอยบ่อ (เส้นทางบ้านยะฟู)    

(บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11   ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  ---------------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

                   เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านจะแล – บ้านยะฟู – ดอยบ่อ (เส้นทางบ้านยะฟู)     (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สถานที่ก่อสร้าง บ้านยะฟู(บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11   ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1. งานปรับถนนปริมาตรไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตร.ม. 2. งานขุดดินจำนวน 5 จุด ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3,240.00 ลบ.ม.  ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน 1 ป้าย  ราคากลาง  115,000.- บาท      (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

 

 

              (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ......โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านจะแล – บ้านยะฟู – ดอยบ่อ (เส้นทางบ้านยะฟู)         (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11   ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........115,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          โครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านจะแล – บ้านยะฟู – ดอยบ่อ (เส้นทางบ้านยะฟู)     (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11   ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สถานที่ก่อสร้าง บ้านยะฟู(บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11   ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 1. งานปรับถนนปริมาตร    ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตร.ม. 2. งานขุดดินจำนวน 5 จุด ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3,240.00 ลบ.ม.   ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ.....วันที่   13  พฤศจิกายน 2560.........เป็นเงิน......115,000.-.....บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 แบบสรุปราคากลาง            จำนวน 1 แผ่น                 

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1 นายไพรัตน์  การะเกตุ     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                  เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายบรรจบ  มาลาวิลาศ   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง        เป็นกรรมการ

          6.3 นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์    ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน             เป็นกรรมการ