ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ  จำนวน 18 รายการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                        ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่จะใช้ในราชการของเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 18 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยวิธีการขายทอดตลาด ดังรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ยาว จะดำเนินการขายทอดตลาด  ณ  กองคลัง     เทศบาลตำบลแม่ยาว   ในวันที่  27   พฤศจิกายน  2560   โดยผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา 09.00 – 10.00 น. และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะดำเนินการขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 1. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
  1. วิธีการขายทอดตลาดจะกระทำด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยการขายทอดตลาด จะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้
  2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารที่นำมาแสดงแก่คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ในวันลงทะเบียนดังนี้
   1. กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
   2. กรณีนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์
   3. กรณีตัวแทน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด) บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  3. การเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาด้วยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว
  4. กรณีคณะกรรมการดำเนินการจำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลเสนอราคาสูงสุดแต่ยังต่ำ                                     กว่าราคากลางที่เทศบาลตำบลแม่ยาวประมาณไว้ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอน                                       รายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น ออกจากการขายทอดตลาดได้
  5. ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอราคาสูงไปหรือเมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่าย โดย                                   วิธีขายทอดตลาด
  6.  ผู้ประมูลทรัพย์สินได้   จะต้องชำระค่าทรัพย์สินตามราคาที่ประมูลได้เป็นเงินสดทั้งหมดเต็ม  จำนวนให้กับคณะกรรมการฯ   หลังจากคณะกรรมการฯ  ได้ประกาศว่าเป็นผู้ชนะการประมูล โดยทันที
  7.  การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพทั้งหมดจากราคาต่อรายการ
  8.  ผู้ประมูลได้ จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมด ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ในเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยเวลากำหนดดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่ยาว   จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นไป
 1.  การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณเทศบาลตำบลแม่ยาว ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

2.10 เทศบาลตำบลแม่ยาว ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงกว่าหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

    เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกขายในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง  

    รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ สุดแล้วแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้       

    เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของทางเทศบาลตำบลแม่ยาว

    เป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

 1. กำหนดพิจารณาดูสภาพพัสดุชำรุดที่ทำการขายทอดตลาด

หากผู้ใดสนใจประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่จะดำเนินการขายทอดตลาดให้มาพร้อมกันในวันที่ 24  พฤศจิกายน  2560 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว ระหว่างวันที่  16 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่  24 พฤศจิกายน 2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  053-737359 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ

 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

 

                                                                (ลงชื่อ)

    (  นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา  )

             นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว